Tina Zacho, formand - udpeget af FO-Aarhus' generalforsamling

Susanne Lassen - udpeget af FO-Aarhus' generalforsamling

Sarah Jarsbo - udpeget af FO-Aarhus' generalforsamling

Lise Telling Nielsen - udpeget af Det Radikale Venstre i Aarhus

Vedtægter

for

Den Selvejende Institution
Daghøjskolen Gimle
April 2004

 

§ 1 Navn og status

1.1 Daghøjskolen Gimle er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Århus Kom­mune.

§ 2 Stiftere

2.1 Daghøjskolen Gimle er stiftet af Foreningen Frit Oplysningsforbund i Århus

§ 3 Formål

3.1 Det er Daghøjskolen Gimles formål at styrke enhver deltagers personlige kompetencer på folkeoplysende grundlag. Derved styrkes deltagernes mulighed for job og uddannelse.

Målet for at dette opnås er de syv personlige kompetencer, som er Gimles idégrundlag.

At arbejde med de syv personlige kompetencer indebærer, at den enkelte ser og styrker sine svage kompetencer og erkender de stærke for dernæst at bruge kompetencerne aktivt.

Gimle ønsker altid i sin samlede virksomhed at have tilbud, der kompenserer for udsatte gruppers manglende uddannelse eller deltagelse i samfundslivet, herunder flygtninge og indvandrere.

§ 4 Kapital

4.1 Daghøjskolen Gimle er stiftet med en grundkapital på kr. 125.000, og revisor har i forbindelse med stiftelsen afgivet erklæring om, at kapitalen er til stede.

§ 5 Bestyrelsen og dens sammensætning

5.1 Bestyrelsen, der er daghøjskolens øverste organ, består af 5 medlemmer, nemlig:

5.1.1 3 medlemmer, som udpeges af Gimles støttekreds, der udgøres af FO-Århus’ generalfor­samling
5.1.2 1 medlem, som udpeges af daghøjskolens medarbejdere
5.1.3 1 medlem udpeges af Det Radikale Venstre i Århus, eller af en anden organisation, såfremt førstnævnte frafalder sit bestyrelsesmandat

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. 

Skolens leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret og kan i øvrigt ikke udpeges som stemmeberettiget medlem.

Andre eksterne repræsentanter kan endvidere af bestyrelsen indbydes til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

5.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted hvert år i marts måned.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer udpeger de i pkt. 5.1 a og b nævnte valgberettigede samtidig suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. I det omfang der er udpeget suppleanter, er suppleanten berettiget til at give møde ved et bestyrelsesmedlems forfald..

5.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

5.5 Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 2 af de 5 medlemmer vælges i lige år, og de 3 andre medlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem frigøres først fra sit hverv, når de dertil kompetente organer (jf. pkt. 5.1 a, b) har udpeget en ny.          

5.6 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for daghøjskolens gæld. For bestyrelsens medlemmer gælder i øvrigt dansk rets almindelige erstatningsregler, og et bestyrelsesmed­lem kan blive personligt erstatningsansvarlig, såfremt der er handlet uagtsomt eller forsæt­ligt.

§ 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

6.1 Daghøjskolens overordnede anliggender varetages af bestyrelsen, der er daghøjskolens øverste myndighed.

6.2 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, som skal danne grundlag for bestyrelsens virk­somhed.

6.3 Bestyrelsen skal påse, at aftaler herunder husleje- og ejendomsaftaler er indgået og indgås på vilkår, der ikke er ringere for skolen end sædvanlige markedsvilkår, og søge disse ændret, hvis markedsvilkårene tilsiger det.

6.4 Bestyrelsen skal påse, at likvide midler, der ikke er nødvendige til den daglige drift, anbrin­ges enten i et pengeinstitut, i fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kredit­foreningen af Kommuner i Danmark eller af andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn, i fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant, eller i værdipapirer, bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt omkring fondsaktiver.

6.5 Bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægternes bestemmelser overholdes, samt det overordnede ansvar for at skolen drives i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer.

6.7 Bestyrelsen fastlægger regler for optagelse af deltagerne på skolen, og fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender dens regnskab.

6.8 Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af skolens daglige leder. 

§ 7 Tegningsret

7.1 Daghøjskolen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening.

7.2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes daghøjskolen af den samlede bestyrelse.

7.3 Bestyrelsen kan give bestyrelsesmedlemmer og ansatte fuldmagt til at disponere over giro- og bankkonti.

7.4 Bestyrelsen bemyndiger skolens leder til at ansætte og afskedige lærere og andet personale, jf. § 9.

§ 8 Bestyrelsens beslutninger

8.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt og indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

På et af de ordinære bestyrelsesmøder skal det reviderede regnskab forelægges til godken­delse.

8.2 To medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden udsender indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde senest 14 dage efter en sådan begæring lige­ledes med 14 dages varsel.

8.3 Bestyrelsen træffer sine afgørelse ved stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede og deltager i afstemningen.

Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er tillige beslutningsdygtig uanset indkaldelse, når samtlige bestyrelsesmed­lemmer er til stede og enige i mødets afholdelse og indhold.

8.4 Skolelederen deltager i bestyrelsesmøder som sekretær for bestyrelsen, jf. § 5.

8.5 Bestyrelsen fører et referat over bestyrelsesmødernes indhold, og de vedtagne beslutninger, herunder hvert bestyrelsesmedlems stemmeafgivning samt konstateret habilitet, indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 9 Daglig leder og daglig drift

9.1 Skolelederen skal have de nødvendige pædagogiske og administrative forudsætninger. Skolelederen har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og af­vikling af institutionens aktiviteter i overensstemmelse med institutionens vedtægter, her­under bestyrelsens beslutninger jf. § 6.

9.2 Beslutninger vedrørende den daglige drift træffes i samråd med medarbejdere og deltagere.

9.3 Skolelederen ansætter og afskediger personale og orienterer formanden herom.

§ 10 Inhabilitet og tavshedspligt

10.1 For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder bestemmelserne i forvaltnings­lovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt.

§ 11 Økonomi, budget og regnskab

11.1 Daghøjskolens midler kan alene komme daghøjskolens undervisningsvirksomhed til gode.

11.2 Et eventuelt overskud må alene anvendes til daghøjskolens undervisningsvirksomhed efter godkendelse af bestyrelsen.

11.3 Skolens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

11.4 Institutionens drift gennemføres med tilskud fra det offentlige, interesserede fonde m.v. og deltagerbetaling.

11.5 Skolelederen udarbejder hvert år et budget og finansieringsforslag til bestyrelsens vi­dere behandling.

11.6 Driftsregnskab og status udarbejdes senest 1. marts. Årsregnskabet revideres af en statsau­toriseret revisor, af en registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling eller af et andet kommunalt revisionsorgan.

11.7 Det reviderede regnskab indsendes til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning.

§ 12 Vedtægtsændringer

12.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når ændringen vedtages af 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og ændringen efter afholdelse af valg til bestyrelsen, jf. pkt. 5.2, vedtages på ny af 2/3 af samtlige medlemmer i den nye bestyrelse.

12.2 Enhver vedtægtsændring skal godkendes af Århus Kommune.

§ 13 Ophør

13.1 Beslutning om daghøjskolens ophør kan kun foretages, når beslutningen vedtages af 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og beslutningen efter afholdelse af valg til bestyrelsen, jf. pkt. 5.2, vedtages på ny af 2/3 af samtlige medlemmer i den nye bestyrelse.

Den siddende bestyrelse skal ved institutionens ophør fungere, indtil den økonomiske af­vikling af skolens aktiver og passiver er gennemført.

13.2 I tilfælde af skolens ophør skal eventuelle overskydende midler gives til en forening, institution eller lignende, der har et formål, der i det væsentligste er tilsvarende Daghøjskolen Gimle. Forslaget fremsendes til Århus Kommune til endelig godkendelse.

13.3 Bestyrelsen har pligt til straks at give Århus Kommune meddelelse, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed indstilles.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmøderne den 24. januar 2002 og den 10. april 2002

Ændret på bestyrelsesmøderne den 23. februar 2004 og den 12. august 2004

 

 

 

 

__________________           __________________          __________________

Helle Abel                                            Anne Munch Lønborg                     Elisabeth Nue Møller

 

 

__________________           __________________

Lise Telling Nielsen                     Tina Zacho

 

 

 

:\WP\TEKST\INGEM\Bestyrelse\Gimle‑vedtegter‑jerslev‑udgave‑01.wpd

28-02-01  smk

 

 

 

Forstanderens tale ved Gimles 5-års jubilæum d. 2. maj 2001
Jeg vil gerne byde jer allesammen velkommen til denne reception, hvor vi på en gang fejrer Gimles 5 års jubilæum og officielt indvier lokalerne her i Norsgade. 
Datoen i dag er ganske enkelt valgt ud fra, hvornår det passede godt ind i vores hverdag at holde jubilæum, for det kan være lidt svært at definere Gimles fødselsdag. Var det, da Århus Kommune godkendte vedtægterne i efteråret 1995, eller var det 1. januar 1996, da en ny daghøjskolelov trådte i kraft og skolen kunne begynde sine aktiviteter, eller var det i februar 96, da det første hold startede.
Og hvad angår indvielse af lokalerne, så er det for øvrigt mere end 1½ år siden, vi tog dem i brug. Men nu skal det altså være og ikke nok med det, vi benytter også lejligheden til at indstifte en folkeoplysnings pris, som uddeles for første gang om et kvarters tid.
For folkeoplysning er det, vi bedriver, og jeg tænker på hele netværket af undervisnings- og aktiveringsprojekter, special- og hensyntagende undervisning, aftenskole, foredragsafdeling, Fri Ungdoms Uddannelse og daghøjskole, som er udsprunget af Frit Oplysningsforbund her i Århus. Det er denne meget store berøringsflade til, hvordan folkeoplysningen har det i Danmark i det 21. århundrede, der er baggrunden for, at vi drister os til at indstifte en folkeoplysningspris. Det er altså ikke Gimle alene, der uddeler prisen, men det er Gimle der har 5 års jubilæum og lad mig slutte med nogle bemærkninger om det.
I første halvdel af 90'erne udviklede FO Århus begrebet de Syv Personlige Kompetencer* som en vision for, hvad folkeoplysning skal styrke hos den enkelte deltager for at leve op til de bedste idealer i 150 år gamle tanker om det hele menneske. Og de Syv Personlige Kompetencer blev Gimles idégrundlag. De blev indskrevet i skolens virksomhedsplan fra starten for 5 år siden.
Men blot 5 år tænker nogen nok - helt ærligt det kan da kun være for at trække nogle gaver ud af os. Men daghøjskolerne er en ung skoleform - flere af de ældste af vores kollegaskoler har "kun" 10 års jubilæum i år, så 5 år er skam også værd at bemærke, især fordi det har været 5 meget ekspansive år, hvor Gimle er vokset fra at gennemføre ca. 35 årselever det første år, altså 1996, til 167 årselever i 1998.
Så blev der sat loft over daghøjskolernes aktiviteter i form af elevkvoter og alle skoler faldt 30 – 50 % i aktivitetsniveau. Mange skoler landet over kunne ikke klare den nedgang og lukkede. Faktisk lukkede så mange, at der nu nærmest er kvoter nok til alle - i hvert fald sådan at elevtallet stiger igen også for Gimle, som her i jubilæumsåret er tilbage på niveauet fra 1998. Samtidig er vi også vokset fra at fylde et enkelt lokale i Badstuegade 9 til at være spredt på flere adresser, hvoraf Norsgade her er den nyeste, hvor vi gerne vil samle flest mulige af vores aktiviteter - og disse lokaler er hermed også indviet.
Til et jubilæum skal man råbe hurra, men inden vil jeg fortælle, hvad er skal ske, når vi er færdige med at råbe. Først hører vi lidt om den skulptur, kunstneren Niels Rahbek  har skabt til folkeoplysningsprisen. Så kommer Torben Dreier på banen og motiverer og overrækker prisen. Torben tjener også som toastmaster, som man henvender sig til, hvis man ønsker at sige noget i dagens anledning.
Og så er der jo - ikke at forglemme - servering lavet af Firmastewardesserne. Nyd det - og for dem der allerede har været der, nyd det igen. Og kom så med tre hurraer.

 

*Om personlige kompetencer

I projekter for voksne ledige og i daghøjskole-forløb bruger vi de syv personlige kompetencer som disposition for undervisningens indhold, sådan at forstå, at undervisningen skal styrke alle personlige kompetencer - både de bløde og de hårde kvalifikationer.
At arbejde med de personlige kompetencer indebærer, at den enkelte ser og styrker sine svage sider, erkender de stærke og dernæst bruger sine kompetencer aktivt.

De 7 personlige kompetencer

1: Handle og valgberedskab
Det kvalificerede valg træffes tit på baggrund af diskussion og samtale. Et valg følges ofte af en handling. Det kræver selvtillid og selvværd. Gennem vejledning og samtale støttes og inspireres deltagerne til at afklare deres ønsker og muligheder i arbejde eller uddannelse. Stikord for handle- og valgberedskab er bla. omstillingsparat, fleksibel, initiativ.
2: Historisk og  social kompetence
Historisk kompetence drejer sig om at forstå sin egen placering i samfundet: samfundsforhold og traditioner - herunder ikke mindst det danske  folkestyre, den demokratiske tradition, grundloven samt rettigheder og pligter på arbejdsmarked og i uddannelse. Stikord for social kompetence er samarbejdsevne, omsorg, troværdighed, demokrati
3: Kommunikation og tolerance
Evnen til at kommunikere drejer sig ikke kun om at kunne tale, læse og skrive, men også om tolerance og åbenhed over for det anderledes -for de kulturforskelle, der hindrer forståelsen. At kunne skrive en god ansøgning og klare en jobsamtale er en del af denne kompetence. At se fordomsfrit på sin egen faglighed og traditioner øger ens muligheder for job og uddannelse.
4: Musisk æstetisk kompetence
Det musiske og det æstetiske er områder, som helt fundamentalt er med til at fremme livsglæden, både for kursisten selv og vedkommendes familie og omgangskreds. Men det er også en vigtig kompetence i forhold til kreative fagområder (grafiske, reklame- og forlagsbranchen, medier, undervisning m.fl.)
5: Krop og bevægelses kompetence
Det er vigtigt at have et bevidst forhold til kroppen. Arbejdsstillinger,  sport, motion, ernæring og sundhed er blandt emnerne. Denne viden er vigtig for en selv, men også for dem, man har ansvar for, f.eks. som forældre. Kropsbevidsthed er noget  med kropssprog, som vi alle ved, betyder noget, når man skal stå frem og præsentere sig for en stor forsamling eller en lille kreds til jobsamtale.
6: Økologisk kompetence
Det drejer sig om at se sammenhænge mellem menneskelig aktivitet og naturens kredsløb. Økologisk bevidsthed og grønne kvalifikationer. Problemer og muligheder, som påkalder sig stigende opmærksomhed og giver nye arbejdspladser og normer.
7: Teknologisk  kompetence 
Her ligger de konkret faglige / håndværksmæssige kvalifikationer, som et forløb giver ‑ faglig bevidsthed og  viden om den teknologiske udvikling og relationerne mellem teknologi og menneske.