En Hel Dag - En Hel Verden

En Hel Dag - En Hel Verden tilbyder undervisning til flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte og hjælp, så de kan bestå Danskuddannelse 1 og 2.

Kurset er for flygtninge og indvandrere, der …

  • har en relativ kort eller ingen skolegang fra hjemlandet eller en skolebaggrund der ikke umiddelbart kan anvendes i Danmark
  • har bestået Danskuddannelse 1 modul 1 og 2 eller Danskuddannelse 2 modul 1 og 2
  • er motiveret for skolegang 25 timer ugentligt i tidsrummet kl. 8.30 til kl. 14.00
  • er parat til aktiv deltagelse i udviklingen af danskevner, tilegne sig viden om dansk kultur og samfundsforhold samt indsigt i arbejdsmarkedsforhold (normer, regler, kultur og muligheder)
  • er indstillet på praktikforløb af min. 2 ugers varighed
  • kan indgå i samarbejde med andre kursister og arbejde både med projekter i gruppearbejde og selvstændigt.

Kurset indeholder:

  • undervisning i dansk sprog: mundtlig kommunikation, funktionel læsning, grammatik, skriftlig formulering og brug af IT til kommunikation. Der arbejdes med forskellige undervisningsmetoder og samarbejdsformer.
  • undervisning i samfundsfag: nyhedsstof, kultur-, demokrati-og samfundsforståelse, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og uddannelsesmuligheder samt IT.
  • individuel vejledning med henblik på personlig afklaring
  • praktik: min. 2 ugers praktik på virksomhed eller på uddannelsesinstitution

Undervisningen foregår i et vist omfang på tværs af holdene med henblik på fælles aktiviteter, erfaringsudveksling og det bedst mulige samarbejde og for bedst mulig udnyttelse af fælles lokale og IT ressourcer.

Hvert halve år udbydes der hold i Danskuddannelse 1 (fælles modul 3 - 6) og Danskuddannelse 2 (fælles modul 3- 6). Projektet har løbende optag.

Ved afslutning af et forløb vurderes det, om kursisten kan have fordel af at forsætte på kurset fx for at arbejde hen imod afslutning med prøve i dansk 1 eller dansk 2. Eller om kursisten skal udsluses til anden aktivitet, job eller uddannelse. Denne vurdering foretages i samarbejde med sagsbehandler.

Kursisterne optages efter visitationen og bevilling fra sagsbehandler i Århus Kommune. Holdene sammensættes efter kursistens dansk niveau.

Undervisningen foregår på Lærdansk, Paludan Müllers Vej 82-84, 8200 Aarhus N.

Personale:
Fra Lærdansk: Visitator/vejleder og sproglærere.
Fra FO-Aarhus: Samfundsfagslærere og daglig projektkoordinator.

Kontakter:
FO-Aarhus - skoleleder Torben Dreier, tlf. 87 46 45 00
Lærdansk - forstander Heri Körner, tlf. 87 32 54 00

Ud over sprogundervisning får deltagerne også viden og indsigt i danske kultur og samfundsforhold.

Det er et fuldtidskursus på 25 timer ugentligt i tidsrummet kl. 8.30 til kl. 14.00 mand. - fre.